Trang Chủ  |  Giới thiệu  |  Diễn đàn  |  H́nh ảnh  |  Hội thoại   |  Lưu bút  |  Giúp đỡ  |  Liên kết  | -->Bài viết mới<--
Trường Petrus Kư - Lê hồng Phong qua các giai đoạn:

1925 Hebrard de Villeneuve vẽ hoạ đồ xây cất
1927 Mở lớp nội trú dư­ới danh nghĩa College de Cochinchine
1928 Thống đốc Blanchard de la Brosse lấy tên của nhà bác học Petrus Trương Vĩnh Kư đặt tên cho trường, thay thế vào tên cũ, nhân dịp khánh thành tượng đồng của Petrus Trương Vĩnh Kư và đổi thành Trường Đệ Nhị Cấp (Lycee) với trên 200 học sinh
1941 Di chuyển về trường Sư Phạm Sài G̣n v́ chiến cuộc. Rồi cũng mở cửa dạy vào năm ấy, tại trường sở cũ
1945 Dời về khu tiểu học Tân Định v́ chiến cuộc và sau đó ngừng hoạt động
1946 Ngày 1 tháng 4 mở cửa dạy lại trong chủng viện đường Lucien Mossard
1947 Trường hoạt động nơi trường sở hiện tại
1961 Hợp thức hoá để trở thành trường Trung Học Đệ Nhị Cấp, chương tŕnh trung học Việt Nam
1975 Trung Học Petrus Trương Vĩnh Kư
1976 Phổ Thông Trung Học Lê Hồng Phong
1990 Phổ Thông Trung Học Chuyên Lê Hồng Phong
1995 Được chọn làm Trung Tâm Chất Lượng Cao Phía Nam

©2002 Petrus Kư - Lê Hồng Phong website. All rights reserved     Help | Contact Us