Trang Chủ  |  Giới thiệu  |  Diễn đàn  |  H́nh ảnh  |  Hội thoại   |  Lưu bút  |  Giúp đỡ  |  Liên kết  | -->Bài viết mới<--
NHIỆM KỲ HIỆU TRƯỞNG:

Giai đoạn Hiệu trưởng
1927 - 1929 Ông Banchelin
1929 - 1931 Ông Valencot
1931 - 1933 Ông Andre Neveu
1933 - 1938 Ông Valencot
1938 - 1944 Ông Lejeannic
1944 - 1947 Ông Taillade
1947 - 1951 Ông Lê Văn Kiêm
1951 - 1955 Ông Phạm Văn C̣n
1955 - 1957 Ông Nguyễn Văn Kính
1957 - 1958 Ông Nguyễn Văn Thơ
1958 - 1960 Ông Nguyễn Văn Tr­ơng
1960 - 1963 Ông Phạm Văn Lược
1963 - 1964 Ông Nguyễn Thanh Liêm
1964 - 1966 Ông Trần Ngọc Thái
1966 - 1969 Ông Trần Văn Thử
1969 - 1971 Ông Trần Ngọc Thái
1971 - 1971 Ông Trần Văn Nhơn
1971 - 1973 Ông Bùi Vĩnh Lập
1973 - 1975 Ông Nguyễn Minh Đức
1975 - 1977 Ông Nguyễn Văn Thiện
1977 - 1991 Bà La Thị Hạnh
1991 - 1997 Ông Nguyễn Hữu Danh
1997 đến nay Ông Đặng Thanh Châu

©2002 Petrus Kư - Lê Hồng Phong website. All rights reserved     Help | Contact Us